Over ons

Missie, doelstellingen en taken SER Overijssel

Missie

De Sociaal-Economische Raad Overijssel wil als onafhankelijk adviesorgaan van de provincie Overijssel en overlegorgaan van de werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging en onafhankelijke adviseurs een bijdrage leveren aan duurzame economische groei door te komen tot onderlinge consensus over onderwerpen op sociaal-economisch terrein. De SER Overijssel streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Doelstellingen

De gezamenlijke uitgangspunten helpen om tot overeenstemming te komen over concrete keuzes in het sociaal-economisch beleid, daarbij wordt gestreefd om bij te dragen aan de volgende doelen: - een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling - een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie - een redelijke inkomensverdeling

Taken

De SER Overijssel heeft de volgende taken:

  • het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van adviezen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel met betrekking tot het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid in de ruimste zin des woords;
  • consultatie inzake de algemene lijnen van uitvoering van sociaal-economische beleidsmaatregelen op provinciaal niveau;
  • signalen over kansen en mogelijke bedreigingen op sociaal-economisch gebied op te vangen, te duiden en om te zetten in constructieve aanzetten voor discussie en beleidsvorming;
  • te reflecteren op wat er op de langere termijn op onze regio afkomt, waar mogelijk perspectieven voor versterking en verbinding liggen en zodoende antiperen op toekomstige vraagstukken;
  • met dit alles van betekenis te zijn voor de sociaal-economische ontwikkelingen in de provincie Overijssel, in de breedste zin van het woord, dus inclusief duurzaamheidsopgaven.

Bekijk hier onze adviezen

Landelijke en regionale SER'en

Drie van de twaalf provincies hebben een eigen SER. Naast Overijssel zijn dat de provincie Groningen en Noord-Brabant.

SER Noord-Nederland

SER Noord-Brabant

SER Nederland