Briefadvies herstelmaatregelen corona

26 augustus 2020

actueel > briefadvies herstelmaatregelen corona

Door de IPO Taskforce Herstelplan Regionale Economie is een concept 'Herstelplan Regionale Economie' opgesteld, dat de SER Overijssel vertrouwelijk mocht ontvangen.

In het gesprek tussen de (vice) voorzitters van de SER Overijssel en gedeputeerde van Hijum op 8 juli jl. is de SER Overijssel verzocht om te reageren op de thema's en de acties uit het herstelplan.

De voltallige SER- reactie heeft dit met gedeputeerde van Hijum besproken in het bestuurlijk overleg op 20 augustus jl.

Op 26 augustus stuurde de SER Overijssel hierover een adviesbrief aan Gedeputeerde Staten.

Hieronder kunt u het Briefadvies downloaden.